top of page
A BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG ETIKAI KÓDEXE

ALAPELVEK

A Bibó István Közéleti Társaság (BIKT) az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően Bibó István szellemi örökségének ápolásán és terjesztésén munkálkodik. Különös súlyt fektet a demokratikus politikai kultúra előmozdítására; higgadt, udvarias és racionális politikai párbeszéd kialakítására. A társaság rendezvényeit, tagjainak a társasággal kapcsolatos viselkedését és egymáshoz való viszonyát ez a szellem kell, hogy áthassa és irányítsa. A társaság törekszik az új, fiatal nemzedék bevonására és Bibó István szellemi örökségének átadására.

 

A TÖRVÉNYESSÉG TISZTELETE

A BIKT tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok és az egyesületi alapszabály rendelkezéseinek tiszteletben tartásával végzi. Ha a társaság tagja a szabályozás és az etikai normák között ellentmondást érzékel, a törvény szerint kell eljárnia, de az egyesület megfelelő fórumán felvetheti a konfliktust és kezdeményezheti feloldását.

 

PÁRTATLANSÁG

A BIKT pártatlanul tevékenykedik, rendezvényein lehetőséget nyújt a különféle politikai nézetek megszólalásának a törvényesség keretein belül. A társaság célkitűzéseit és normáit esetleg sértő, méltánytalan magatartást határozottan, de kulturáltan utasítja vissza, törekszik a nézeteltérés elsimítására, miközben tartózkodik mások emberi méltóságának megsértésétől.

 

HÍRNÉV

A BIKT tagjai óvják és öregbítik a társaság jó hírnevét. Ha lehetőségük nyílik rá, felhívják a figyelmet a társaság tevékenységére és rendezvényeire. A társaság nevében kizárólag az elnök, az elnökség vagy a közgyűlés megbízásából nyilatkoznak.

 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

A BIKT törekszik a hasonló elveket valló és célokat követő más szervezetekkel való kapcsolatok építésére. A társaság külső kapcsolatai és a kapcsolatokat rögzítő dokumentumok az alapszabály és az etikai kódex normáit kell, hogy tükrözzék.

 

VITARENDEZÉS

A BIKT tagjai egymás közötti konfliktusaikban barátságos, egyesületen belüli vitarendezésre törekednek és csak legvégső esetben fordulnak az egyesületen kívüli fórumokhoz.

 

ETIKAI BIZOTTSÁG

Az etikai kódexben foglalt szabályokkal kapcsolatos ügyek rendezésére a BIKT közgyűlése tagjai közül eseti etikai bizottságot bíz meg, amely három főből áll.

 

Elfogadta a Bibó István Közéleti Társaság 2020. március 3-i közgyűlése.

 

 

 

 

                                      elnök                                                      főtitkár

bottom of page